Tirsdags serie i Søgne Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER

1 REGLER

1.1* Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1.4 Kappseilings regel 42 vil bli endret som følger: Det tillates bruk av fremdriftsmotor for å komme klar etter en grunnstøting. Det tillates bruk av fremdriftsmotor for å vike for nyttetrafikk ved for liten fremdrift til å klare å holde av vegen ihht sjøveisreglene. Under begge disse tilfellene er det en forutsetting at det ikke gir en fordel i seilasen.

1.5 Reglene i klassereglene for NorRating gjelder.

2 BESKJEDER TIL DELTAGERE

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen er foreningens nettside.

3 ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

Eventuelle endringer i seilings-bestemmelsene vil bli oppslått før kl 0900 samme dag de trer i kraft, bortsett fra at eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene vil bli oppslått før kl 2000 dagen før de trer i kraft.

4 SIGNALER PÅ LAND

4.1 Signaler på land vil bli gitt molo seilforeningen.

4.3 Når flagg Y vises på land gjelder regel 40 (Alle ha på flyteplagg) hele tiden når båtene er på vannet. Dette endrer innledningen til Del 4.

5 TIDSPROGRAM FOR SEILASENE

5.1* Dato for seilasene:

1. mai Trimmeregatta (Ikke tellende i serie)

Se terminliste

5.3* Planlagt tid for varselsignalet for første seilas hver tirsdag kl 1755.

6* KLASSEFLAGG

Følgende klasseflagg benyttes: D

7 BANEOMRÅDER

Seilaser seiles på faste og utlagte merker fra Leiboen i øst til Bøddelen i vest.

8 LØPENE

8.1 Dagens løp blir bestemt på briefing på ytterste molo Solta kommunale båthavn kl 1730

9 MERKER

9.1 Merkene er beskrevet i regattakart med nummer.

9.2 Alle merker er rundingsmerker.

9.4 Start- og målmerkene er flaggstang på molo til utlagt begrensning.

10 OMRÅDER SOM ER HINDRINGER

De følgende områder er betegnet som hindringer:

  • Alle plasser som er stengt med rød strek i regattakartet.
  • Gjennomseiling av en tenkt linje mellom Borøya og Sådøya

11 STARTEN

11.1 Seilasene startes ved å bruke regel 26 med varselsignalet 5 minutter før startsignalet.

11.2 Startlinjen vil være mellom flaggstang på molo og begrensningsmerke som er utlagt.

11.3 Båter hvis varselsignal ikke har blitt gitt skal holde seg unna startområdet under startsekvensen for andre seilaser.

11.4 En båt som starter senere enn 15 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret DNS (startet ikke) uten en høring. Dette endrer regel A4.

13 MÅL

13.1 Mållinjen vil være som startlinje.

13.2 Hvis regattakomiteen ikke er på plass når en båt fullfører, skal båten, ved første rimelige anledning, rapportere sin innkomsttid samt posisjon i forhold til nærliggende båter til regattakomiteen.

15 MAKSIMAL- OG IDEALTIDER

15.2 Båter som ikke fullfører innen kl 2100 noteres som DNF (Fullførte ikke) uten en høring. Dette endrer reglene 35, A4 og A5.

16 PROTESTER OG SØKNADER OM GODTGJØRELSE

16.1 Protestskjemaer befinner seg i klubbhuset. Protester og søknader om godtgjørelse eller gjenåpning skal leveres havstyret innen den relevante tidsfristen.

16.2 For hver klasse gjelder at protestfristen er kl 2130.

16.3 Beskjed om protester vil bli underrettet til de involverte av havstyret.

16.4 Beskjed om protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen vil bli medelt muntlig til involverte for å underrette båter under regel 61.1(b).

17 POENGBEREGNING

17.1 Systemet for poengberegning er som følger: Lavpoengsystemet

Det vil bli seilt 2 serier, vårcup og en høstcup med 8 seilaser i hver.

17.2 Det vil strykes 2 seilaser fra hver serie.

18 SIKKERHETSBESTEMMELSER

18.2 En båt som har startet og trekker seg fra en seilas skal underrette regattakomiteen så snart som mulig.

28 PREMIER

Premier vil bli tildelt som følger: 1, 2 og 3 plass premieres sammenlagt vår og høstcup. Lavpoengsystemet benyttes der vinnere av vårcup eller høstcup får 1 poeng osv.

29 ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

30 FORSIKRING

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.


Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2021 Søgne Seilforening