SØRLANDSCUP 3

 

18 – 19 august 2018

 

SEILINGSBESTEMMELSER

 

 1. Regler

  1. Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020, klassereglene for de enkelte klasser og Aust-Agder / Vest-Agder seilkrets retningslinjer for Sørlandscup.

  2. For brettklassene vil Appendiks B gjelde.

  3. For andre klasser vil Appendix P5 gjelde.

 

 1. Registrering

  1. Alle som er påmeldt og har betalt startkontigent har rett til å delta.

    

   3             Beskjeder til deltagerne

   3.1          Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavla ved døra på klubbhuset

    

   4             Endringer i seilingsbestemmelsene

   4.1          Endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått på den offisielle oppslagstavla, bortsett fra at eventuell forandring av tidsprogrammet for planlagt start av kappseilasene vil bli oppslått før kl 20.00 dagen før de trer i kraft.

    

   5             Signaler på land

   5.1          Signaler kan gis på land

   5.2          Flagg AP med to lydsignaler (ett når det fires) betyr "kappseilasen er utsatt". Varselsignalet vil bli gitt tidligst 30 minutter etter at AP fires. (Båter og brett anmodes om ikke å forlate havn før AP er tatt ned.)

    

   6             Tidsprogram for kappseilasene / antall seilaser

  1. Programmet for kappseilasene er som følger:

   Lørdag kl. 10.30        Oppmøte og registrering

   Lørdag kl. 11.15        Rormannsmøte

   Lørdag kl. 12.00        Første varselsignal Sørlandscup

   Søndag kl. 11.00        Første varselsignal Sørlandscup

    

  2. For Sørlandscup (lørdag og søndag) planlegges det inntil 10 seilaser for 29er og brett, 6 seilaser for andre klasser.

  3. For Optimist C / A-jolle kan det seiles flere seilaser enn oppgitt i 6.2 og 6.3 dersom det seiles på egen bane.

  4. Det vil ikke bli igangsatt noen startprosedyre etter kl. 15.00 søndag

    

   7             Baneområde

   Baneområdet er på Høllefjorden. Område vil bli nærmere angitt på rormannsmøtet.

    

 1. Løpet

Løpsdiagram for de enkelte klasser, se tillegg A til Seilingsbestemmelsene.

 

9             Merker

Rundingsmerkene er oransje/røde kuleformede bøyer med stang på bane.

 


 

10           Starten / Klasseflagg

  1.         Kappseilasene startes med 5 minutters prosedyre (signal 5-4-1 minutt før start og ved start). 

  2. Startlinjen for bane 1 er mast startbåten og  flagg på oransje kuleformet bøye med stang.

  3. Klasseflagg for Optimist A og B                                                                   D            

                  Klasseflagg for Optimist C og A-jolle                                            G            

                   Klasseflagg for Europajolle, Laser og Feva                                 E            

                   Klasseflagg for andre klasser                                                          F            

    

   Flere klasser kan starte i samme start.

  4. Varselsignalet til hver etterfølgende kappseilas gis så snart som praktisk mulig, vanligvis 1 minutt etter forrige startsignal. En båt som starter senere enn 4 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret DNS (startet ikke). Dette endrer Regel A4.

    

   11           Mål

                   Mållinjen vil være på motsatt side av startbåt og merkes mellom bøye med blått                          flagg og blått flagg på startbåt.

                   Når målbåt fører flagget .

    

   12           Maksimaltid

   Det er ingen maksimaltid, men de som fullfører mer enn 15 minutter etter båt/brett i mål i sin klasse får DNF (fullførte ikke). Dette endrer Regel 35.

    

   13           Straffesystem

                   For klassene 29-er, Musto skiff og RS Feva er Kappseilingsregel 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff.

    

 1. Protester og søknader om godtgjørelse

  14.1        For alle klasser gjelder at fristen for protester og søknader om godtgjørelse er 45 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas.

  14.2        For at en protest skal være gyldig må den protesterende båten melde fra til målbåten at den ønsker å protestere, før den kontakter trener eller andre følgebåter. Dette endrer regel 61.

  14.3        Beskjed om protester og søknader om godtgjørelse vil bli slått opp på oppslagstavlen innen 30 minutter etter protestfristens utløp for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter.

  14.4       Brudd på Seilingsbestemmelsenes pkt. 15 gir ikke grunnlag for protester fra båter. Staff for brudd på disse bestemmelsene kan være mindre enn diskvalifikasjon hvis protestkomiteen bestemmer det. 

  14.5        Som et alternativ til en vanlig protesthøring av protestkomiteen for et påstått brudd på en regel i Del 2, kan båter bli gitt mulighet for å velge en arbitration prosedyre som beskrevet i tillegg B i Seilingsbestemmelsene. Arbitration prosedyrene endrer regel 63 og 64.

   

  15           Tilskuerbåter, båter som ikke kappseiler

  15.1        Tilskuerbåter og alle joller som ikke kappseiler skal holde klar av regattabanen.

  15.2        All kommunikasjon med deltakere som kappseiler er brudd på regel 41. Dette gjelder ikke for A-jolle / Optimist C.

   

  16           Poengberegning

  16.1        Når 3 eller færre seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum.

  16.2        Når fra 4 til 7 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste.

  16.3        Når 8 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens to dårligste poeng.

   

  17           Premiering

  Premiering til alle.

                 

  18           Ansvarsfraskrivelse

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.


TILLEGG A:
LØPSDIAGRAM BANE 1 OG 2

     

 

                                   

           

 

Europajolle, Laser, Feva                  Start – M1 – M2 – M3 – M4 – M1 – M4 – M1 --M4 – Mål              

29er og brett                                   Start – M1 – M3 – M1 – M3 – M1 – M3 – Mål         

Optimist A, B  og B rekrutt.            Start – M1 – M2 – M3 – M2 – M3 --M4– Mål    

Optimist C og A-jolle                       Start – M1 – M2 – M3 – Mål

 Musto Skiff avtales på rormannsmøtet.

Alternativt kan Optimist C og A-jolle seile på egen bane.

Etter vurdering av deltaking og værmelding kan dette endres på rormannsmøtet.


 

 

TILLEGG B

ARBITRATION PROSEDYRER

 

1.            Introduksjon

Dette tillegget gjelder fordi seilingsbestemmelsene tilbyr arbitration som et alternativ til en vanlig protesthøring. Arbitration innebærer en raskere prosedyre og gir en lavere straff for brudd på regler som kvalifiserer for en arbitration.

 

2.            Avvise Arbitration

Dersom noen av partene i en protest ikke ønsker at saken skal gå til arbitration, skal protesten høres ved en vanlig protesthøring.

 

3.            Godta Arbitration

3.1          Dersom begge partene ønsker arbitration og begge er enige om;

 • å godta at protesten er gyldig

 • å akseptere arbitration avgjørelsen som endelig; og

 • at ingen vitner vil bli hørt I forbindelse med arbitration; og

 • at spørsmål fra partenes side vil bli begrenset til spørsmål som er nødvendige for å kunne etablere de grunnleggende kjensgjerningene er arbitration å anse som godtatt av begge partene.

 

3.2          Dersom en part i høringen bekrefter overfor protestkomiteen at han/hun ikke ønsker å være tilstede ved høringen, skal dette ansees som at parten har godtatt arbitration.

 

4.            Arbitration Prosedyrer

4.1          To av dommerne vil lede arbitration.

4.2          Dommerne vil høre vitnemål fra partene og deretter gi en av følgende avgjørelser:

 • - Ingen båt brøt noen regel; eller

 • - En av eller begge båtene brøt en regel i Del 2 og vil få en Arbitration Straff, eller

 • - Saken vil bli sendt tilbake til en protesthøring.

 

5.            Arbitration Straff

5.1          En Arbitration Straff (ARB) vil være en poengstraff 20% (rundet opp til neste hele tall) av antall påmeldte båter i klassen.

5.2          Hvis en poengstraff under dette systemet vil resultere i poeng som er dårligere enn DSQ, skal straffen gjøres tilsvarende poeng for DSQ.

5.3          Poeng for andre båter skal ikke endres.

 

6.            Protest Høringer

6.1          Hvis leder av arbitration sender saken til høring av protestkomiteen, eller hvis protestkomiteen initierer en gjenåpning av en arbitration, vil eventuell straff for et brudd på en regel i Del 2 fremdeles være en Arbitration Straff.

6.2          En part i en arbitration kan ikke be om en gjenåpning.

6.3          Dersom en arbitration går til en protesthøring under bestemmelse 6.1 kan en av, eller begge, dommerne fra arbitration være medlemmer i panelet som hører saken.

 


Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2021 Søgne Seilforening